GETREITER en BLUF 26-11-2007

Ik ben hier komen wonen ( in mijn ouderlijk huis) in 1976 met als buurman dhr Radovic wij hebben toen (mondeling) afgesproken om bomen te planten op de erf scheiding van beide percelen.In 1980 is dhr Jentje de Vries hier komen wonen.In het begin zonder enige problemen, was ook in 1980 op de hoogte van de mondelinge afspraak van de bomen op de erfafscheiding met mijn vorige buurman dhr Radovic, deze bomen hebben er gestaan van 1976 tot 1994 dus 18 jaar.

In 1983 begonnen de leugenachtige praktijken van Jentje de Vries , toen ik begon te bouwen met mijn grote garage zie en klik op Chantage, daarna bleef  Jentje de Vries treiteren.      Het begon door een lat met spijkers in mijn bomen te slaan, die op de erf scheiding stonden en ik had geplant in overleg met mijn vorige buurman dhr Radovic

Bij het weg halen van de lat met spijkers sloeg hij ze weer opnieuw in de boom met als resultaat dat er in 1994 2 bomen dood waren, ik heb toen om ruzie te voorkomen de gehele rij bomen gekapt die ik in 1976 had geplant. En in overleg met de gemeente Dongeradeel  (Dokkum) ambtenaar dhr  Schippers. Hier voor in de plaats coniferen gezet met aan de straatkant een hoogte van 90 cm  zie onder de foto, waar 1 meter hoogte is toegestaan , en 90 cm vanaf de erf grens, waar 50cm van de erfgrens is toegestaan. En het resterende gedeelte achter de rooilijn heb ik hogere coniferen geplant, dit gaf geen problemen met de Vries in 1994 totdat ik in 1999 een brief kreeg  klik op de eerste brief van J de Vries  wat ik allemaal fout zou hebben gedaan op mijn erf waar ik  op de dag van vandaag nog steeds van beschuldigd word , maar wat totaal gelogen is door dhr Jentje de Vries  waarvan ik alle bewijs voor handen heb. Ook plaatste de Vries gedeeltelijk een hekwerk voor mijn inrit zie foto10a

Voor deze pesterijen en getreiter van de Vries moest ik voor de rechter verschijnen in 2001 en ook toen voor rechter Giltay  die de zaak hier eerst grondig had onderzocht  aan de Grytmanswei 2 en 4 in Niawier in het bij zijn van de Vries en zijn advocaat Machiels, de uitspraak kunt u lezen klik en op uitspraken 14-3-2001.

Deze uitspraak hield in dat ik de coniferen aan de straatkant nog verder in moest korten dan de 90cm ( waar de gemeente Dongeradeel mij had toegezegd dat het 1meter hoog mocht zijn). Omdat de Vries last zou hebben als hij de openbare weg op zou rijden vanaf zijn erf volgens hem dan geen voldoende uitzicht had. Daar de Grytmanswei verhoogd is, en na de verhoging van de Grytmanswei zijn alle inritten aan deze ( verhoogde ) weg aangepast op kosten van de gemeente, die de gemeente Dongeradeel toebehoorde.Ook met deze aanpassing van zijn inrit ging de Vries niet mee akkoord en werd bureau Hettema en Disselkoen ingeschakeld, in opdracht van zijn rechtsbijstand verzekering UNIVE (sur).

Deze kwam met een oplossing die voor alle partijen waar de gemeente ook mee instemde tot de volgende oplossing en zie onder brief  6 en foto 10a en foto 15heg ook hier ging de Vries weer tegen in, de Vries maakte rechter Giltay  wijs dat hij dan zijn geheel riolering sijsteem moest omleggen wat hem (toen nog) 15.000 gulden zou kosten wat volgens de expert en de gemeente ambtenaar grote onzin is, maar ook hier kreeg Jentje de Vries rechter Giltay op zijn hand zie onder brief 10

Ook het hekwerk wat voor mijn inrit stond zie foto 10a mocht van rechter Giltay blijven staan, maar nu bleek ook dat de Vries dit hekwerk in de gemeente zijn grond had geplaatst en voor mijn inrit en ook de rest van zijn hekwerk staat op gemeente grond, net als de illegale gebouwen van de Vries die op mijn grond staan.Maar met dit hekwerk daar deed de gemeente Dongeradeel  korte metten mee, zonder overleg met rechter Giltay van wie het mocht blijven staan, en een waarschuwing aan de Vries om dit te verwijderen wat voor mijn erf staat foto 10a (wat de Vries ook weer weigerde) werd het 15 november 2001 verwijderd door de gemeente zie brief  10b.Dit tot grote woede van dhr Jentje de Vries zie brief onder van 29 Oktober2001 10c.

In deze brief no10c van 29 Oktober 2001 staat ook te lezen dat ik het zou zijn, die de grote van de Vries zijn perceel  zou bepalen en dat hier getuigen van zijn zo schrijft hij in deze brief 10c.

Misschien zijn deze getuigen (zijn vrienden?) Klaas Meindertsma en Bert Allema die ook in 2003 een leugenachtige verklaring hebben afgelegd klik op  getuigeverklaringen. En ik L v d Meulen NIET bepaal  de grote van het perceel van de Vries, en waar de erf grens ligt van Jentje de Vries zijn perceel, dat doet het KADASTER. Ook hier leest u in deze brief van 29 Okt 2001 dat de Vries het niet eens is met de meting van het KADASTER en waarschijnlijk in hoger beroep gaat. Ook dit was BLUF van Jentje de Vries,  ook hier heb ik nooit meer iets over gehoord wel staat er in de rechter zijn brief, wij gaan uit van de meting van het kadaster dat die JUIST is. Ook het verwijderen van het hekwerk voor mijn inrit door de gemeente, heb ik niets weer gehoord van Jentje de Vries. Ook nu weer veel geschreeuw maar weinig wol.

Ook kunt u in de brief 10c lezen van Jentje de Vries van 29 Oct 2001,waar Jentje de Vries bepaald waar wij geen last van zouden hebben zowel ik als de gemeente Dongeradeel waar de Vries zijn hekwerk en bouwsels neer zet en ook bepaald of de inrit aangepast word of niet. die aan de gemeente Dongeradeel gedeeltelijk toebehoord.

Bovenstaande heb ik aan burgmeester Cazemier uitgelegd en ook aangegeven wat de expert brief 6 en de ambtenaar (naam bekend) van zijn eigen gemeente Dongeradeel  de beste op lossing vonden, kort daarna werd ik opgebeld door deze ambtenaar en zei dat hij hier zich niet mee mocht bemoeien van burgmeester Cazemier, net als alle wethouders en ambtenaren uit de gemeente Dongeradeel, wat ex wethouder Klaas de Graaf  mij ook al had laten weten in 2003. Wel kreeg ik een brief op 6 september 2004 brief 10d van burgmeester Cazemier (zie onder) waar hij de oplossingen van zowel van de expert van Hettema en Disselkoen, als die van zijn eigen ambtenaar aan zijn laars lapte En volgens mij ook nooit enig overleg heeft gehad nog bemiddeld heeft met bovenstaande heren.

En volgens mij nu ook vast staat dat burgmeester Cazemier ook nu weer in zijn eentje beslist zie brief in de linker bovenhoek  BURGEMEESTER VAN DONGERADEEL en deze brief 10d dus niet van de gemeente afkomstig is.

Nog iets over brief van de expert dhr Bos van Hettema en Disselkoen deze had in 1999 al direct door toen hij hier kwam dat alles verzonnen was door Jentje de Vries hij vroeg zich dan ook af  toen hij een ronde maakte om mijn huis en garage’s ik zie hier nergens een verhoging en ook de coniferen haag is niet gesnoeid door u, zoals de Vries beweerd van 2 meter hoogte naar een hoogte van 80cm  dus u zou hem 1meter 20 ingekort hebben dit is pure onzin want dan was ik nu aan de boven kant van deze coniferen dikke takken tegen gekomen wat helemaal niet het geval is,  mij is het meer dan duidelijk dat hier niets aan de hand is, als dit maar geen problemen op levert voor verzekerde Jentje de Vries aldus expert Bos van Hettema en Disselkoen. Ook had ik (en nu nog) een klein gedeelte van 50cm diep weg gegraven bij de muur van Jentje de Vries  zijn illegale voliere om de expert Bos te laten zien en ook later dhr Kastelijn van fraude zaken bij UNIVE dat hier niets verhoogd is ook hier was expert duidelijk en antwoorde zou u uw erf afgraven met 50 cm waar u van beschuldigd word door dhr de Vries dan zou niet alleen dhr de Vries zijn fundering bloot komen te liggen maar ook de funderingen van uw huis en garage’s dus mij is wel duidelijk dat hier niets verhoogd is aldus expert dhr Bos van het bureau Hettema en Disselkoen. ik ga dit dan ook melden en denk niet dat nader onderzoek hier nodig is  lees onder nogmaals brief 6.

Nog dit, De volgende dreigbrief van Jentje de Vries ligt al weer bij mij op de mat, ook hierin staan weer onwaarheden.     

Word vervolgd

                                                          Naar boven

.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                10d.htm